تبلیغات
دانش آموزان و مدرسه - اصول مهم ادبیات فارسی پایه ی دوم ابتدایی
دانش آموزان و مدرسه
دانش آموزان می توانند بهترین آینده سازان باشند!
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


درباره دانش آموزان و مدرسه و چگونگی درس خواندن و تغذیه آنها و مطالب و دانستنیهای مفید دیگر...

مدیر وبلاگ :مریم ازغ
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتان درباره مطالب وبلاگ و خود وبلاگ چیست؟(ـه  آخر چسبان و ه آخر تنها ) :

(ـه آخر چسبان )  و  ( ه آخر تنها ) در آخر كلمه هایی كه مصوت   )اِ  (دارد قرار

 می گیرد , كه اولاً : بدون  ( ـه  و  ه  )  معنی ندهد مانند : كوزه , پروانه , دانه , ستاره , پرنده , مدرسه , استفاده , پاكیزه , میوه , آماده , به , سایه , پنبه و ...

ثانیاً : اگر كلمه ی قبل از (اِ) معنی دهد و منتظر كلمه ی دیگری نباشد , نیز (ـه آخر چسبان یا ه آخر تنها ) می گیرد .

مانند : كرده , بوده , خورده , زده , نامه , دسته , شده , آمده , بسته , .... 

**************************************************( ای  مستقل )

اگر بعد از كلمه هایی كه صدای آخر آنها مصوت (ـه)  آخر چسبان یا  )آخر تنها باشد , صدای ( ای ) بیاید آن را به شكل جدید می نویسیم : ( ای)

اگر اسم ( ای ) باشد : معنای كلمه ی جدید, نكره است و بر یكی , دلالت دارد .

مثال : خانه + ای           ( خانه ای)  به معنای یك خانه است.

مثال : دانه ای , كوزه ای , پروانه ای , كاسه ای , ستاره ای , پرنده ای , مدرسه ای , میوه ای , دسته ای , سایه ای , پنبه ای , اندازه ای , نامه ای , لاله ای , جوجه ای , ...

كلماتی مانند : رفته , خورده , دیده , شده , خوانده , بسته , بوده , كرده و ...    

 

كه از ریشه ی فعل ( ماضی ساده سوم شخص مفرد + ( ـه , ه )) درست شده است: در صورتی كه به آخر آنها (ای) اضافه شود : اولاً به ماضی نقلی تبدیل می شود . ثانیاً فعل دلالت می كند بر این كه فعل از دوم شخص مفرد (تو ) صورت گرفته است .

**************************************************

یاد آوری در مورد (ی) میانجی :

اگر آخر كلمه ی اوّلی یكی از مصوت ها ی( ا با صدای آ )  ، (  ه ـه  با صدای اِ )   و   (  ی با صدای یِ ) بیاید و پس از آن   ــِـ  ربط بیاید و كلمه ی اوّل منتظر كلمه ی بعدی باشد ، آن كلمه ها با  صامت (یِ (  به هم مربوط می شوند .

می آید.

مانند : آقایِ پارسا , صحرایِ خشك ,  آهویِ بیابان , بیماریِ او , دوریِ راه , آبیِ آسمانی , تواناییِ من , جمهوریِ اسلامیِ ایران , میوه یِ شیرین , ستاره یِ درخشان , پرنده یِ زیبا , كوزه یِ آب , پرده یِ سفید , نامه یِ برادر , بسته یِ بزرگ , دسته یِ پارو , پسته یِ خوش مزه , كیسه یِ آرد ,.....

**************************************************

مبحثی در مورد صامت (ی):

مانند , درختِ زیبا , كتابِ امین , اسمِ این پسر  

هنگامی كه دو كلمه به صورت صفت و موصوف و یا مضاف و مضاف الیه در جمله بیاید اگر آخر كلمه ی اوّل صامت باشد با مصوت ــِــ دو كلمه به یك دیگر ربط داده  

می شود( همان مطلب  ِــِــ ربط )

مبحثی در مورد (ی) و (ایـ) :

اگر در كلمه ای, در یك بخش , اوّل صامت (یِ) و بعد از آن مصوت (ایـ) بیاید, هر دو را می نویسیم و می خوانیم .

مانند : پاییز , پایین , دانایی , توانایی , زیبایی , تغییر و ...

یاد آوری در مورد (ی) استثنا :

اما اگر دركلمه ای, در یك بخش مصوت (ایـ) و در اوّل بخش بعدی صامت (یِ) بیاید یكی از آنها را می نویسیم ولی هنگام خواندن اوّل مصوت (ای) و پس از آن صامت )ِ رامی خوانیم .

مانند : زیاد , خیار , بسیار , بیابان و ...

تذكر : به همین صورت اگر در كلمه ای مصوت (او ) در آخر بخش و صامت  ) در اول بخش بعدی بیاید یكی از آنها را می نویسیم اما در هنگام خواندن , اول مصوت( او ) و سپس صامت (و ) را می خوانیم .

مانند : بانوان , آهوان و .... 

 

یاد آوری در مورد ( استثنا ء )   و   =   اُ

 

پنج كلمه ی ریشه را به عنوان پنج ریشه ی درخت و مشتقات آنها را میوه های درخت به دانش آموزان معرفی می كنیم كه عبارتند از :

خود : خودم ,خودت, خودمانی, خودكار, خودنویس ,... ( و هر آن چه كه معنی خود دهد .)

خوردن : خوردیم,می خورند, بخورید, نخورد ,خوراك, خوردنی ,خورده اند ,... ( و هر آنچه معنی خوردن دهد )

خوش : خوشی ,خوشا, خوش نام ,خوش بو, خوش رفتار, خوش آواز,

خوش مزه ,

خوش حال , .. ( وهر آنچه معنی خوش دهد )

دو: دوشنبه, دورو, دوشاخه, دوباره , دوچرخه, دوسال ,... ( و هر آنچه معنی عدد دو

 می دهد.)

نو : نوروز, نوزاد, نوبهار, نوگل, سال نو, ... ( و هر آنچه معنی نو بدهد )

**************************************************

كلمه های استثنا یا كلمه های بی ریشه :

كلماتی مانند : خورشید, روشن , نوك, تو,جو, درو, موقع, جو, حوله, دور , ...جزء بدون ریشه ها هستند. لازم به ذكر است : كه روشن ,دورو, موقع, جو ,حوله, دور و ... از مصوت مركب تشكیل شده است .

 

مثلا : روشن = رو + شن              جو = جو              حوله = حو + له

                LE + How                                JOW                              SHAN + ROW                         

 

 

 

مانند : پرندِگان , خانِگی, دوندِگان , خستِگی, رزمندِگان, زندِگی, سادِگی و ...

************************************************** 

سخنی در مورد تشدید  (   ّ  )

تشدید یكی از علامت های مشترك زبان عربی و فارسی می باشد و جزء صداها و حروف به حساب نمی آید, بلكه اگر بالای حرفی قرار بگیرد مشخّص می گردد كه آن حرف در كلمه دو بار تكرار شده است به شرطی كه :

اگر در یك كلمه صدایی در آخر یكی از بخش ها و در اوّل بخش بعدی , تكرار شود  , فقط یك بار شكل صدای تكراری را می نویسیم و به جای دیگری بالای آن علامت ( ّ ) را قرار می دهیم و هنگام تلفظ آن حرف را محكم تلفظ می نماییم .

مثال : نججار = نجّار 

مانند : بقّال, نقّاش, بنّا ,اوّل, مكّه, قلّه, بچّه, سكّه ,پلّه, ارّه, دقّت ,مدّت, مربّا, تشكّر, توجّه, امّت, تولّد, ملّت

 

 

سؤال : چرا كلمه ی ( ممكن ) تشدید ندارد ؟ زیرا هر دو صدای تكراری آن در یك بخش قرار گرفته اند و از طرفی نیز بین آنها مصوت (ا‏ٌ) آمده است .

سؤال : چرا كلمه ی ( پاك كن ) تشدید ندارد ؟ چون پاك كن از دو كلمه ی ( پاك ) و ( كن ) تشكیل شده و صدای تكراری در یك كلمه قرار ندارد تا تشدید بگیرد.

**************************************************

مبحثی در مورد حرف عین (ع)

شكل (ع) مانند (هـ ) چهار شكل دارد و مانند آن نامگذاری می شود . نام شكلهای عین : (ع) غیر آخر ( ـعـ ) وسط- (ـع )آخر چسبان  – ( ع ) آخر تنها

مهم : حرف عین در بسیاری از كلمه ها صدایی از خود ندارد و به كمك مصوت ها

 ( اَ – اِ-ا‏‏ٌ- آ- او – ایـ ) یِ قبل و بعد از خود خوانده می شود .

توضیح : اگر عین در اول بخش باشد , از خودش صدایی ندارد و صدای مصوت بعد از آن است كه تلفظ می گردد. مانند :علی ـ معلم ـ عید ـ عابر ـ مزرعه ـ جمعه ـ علم

اگر عین در وسط بخش باشد از خودش صدایی ندارد و صدای مصوت قبل از آن است كه  كشیده تلفظ می گردد.

اما اگر عین در آخر بخش باشد به صورت ساكن تلفظ می گردد و صدای خفیفی چون همزه (ء ) خواهد داشت

مانند : جعبه ـ جمع ـ شروع ـ موقع ـ معلوم ـ شمع .

 

 

مبحثی در مورد (می)

همان طور كه می دانیم (می ) به افعال نمی چسبد . اما برای باز گو كردن این مطالب برای بچه ها یاد آور می شویم :  اگر بعد از (می) سه شرط وجود داشته باشد

(می) جدا نوشته می شود :

1-اگر بعد از) می ( یك كلمه بیاید­

 2- آن كلمه معنی دهد

 3- آن كلمه كاری انجام دهد.

مانند : می رود , می برند , بر می دارد , می بارد , می بیند , می دانند , می ترسد , می كارند , می بند,می تابد, می رسند , می زند , می پرستیم , می ریزد , می اندازد , می سازند , نمی كارند , نمی كردند , می كنیم , می پزد , می دود ,......

**************************************************

 (--ِ-   ربط ):

(---ِ- ربط ) در آخر كلمه ای قرار می گیرد كه دو شرط داشته باشد :

1- كلمه اوّل به تنهایی  معنی دهد

2- منتظر كلمه ی بعدی باشد

(---ِ--ربط ) بیشتر در آخر اسم قرار می گیرد و پس از آن ممكن است : اسمی دیگر یا صفت بیاید.

مانند : كتاب ِ امین ـ درختِ زیبا ـ اسم ِ این پسر

 

 

ولی ما برای آموزش بهتر به بچه ها بر اساس تجربه, مصوت مركب (ا‏ُ)‏را استثنا تدریس

 می كنیم.

**************************************************

یاد آوری در مورد ( خوا – استثنا ) : خا

سه كلمه ریشه را به عنوان ریشه ی درخت و مشتقات آن ها را میوه های درخت ه دانش آموزان معرفی می كنیم كه عبارتند از :

خواندن ,می خوانم, بخوانید, نمی خوانند, خوانده ایم, خوانا ,خوانده باش, بخوان ,...

( و هر آنچه معنی خواندن دهد )

خوابیدن : خواب ,بخوابید, می خوابید, نمی خوابیم, خوابیده ای, تختخواب, رختخواب ,...( و هر آنچه معنی خوابیدن دهد .)

خواستن : خواستیم,می خواستید, نخواستی, خواسته اید, نمی خواست,خواهش , بخواهید, نخواهید,خود خواه ,... ( و هر آنچه معنی خواستن دهد .)

كلمه های استثنا یا كلمه های بی ریشه : خواهر, استخوان ,خوار, شیر خوار,

گوشت خوار, ماهی خوار, جهان خوار , خواجه و خوارزم و …

*************************************************

مبحثی در مورد گی ـ گان

اگر بعد از كلمه هایی كه صدای آخر آنها مصوت (ـه ) آخر چسبان یا (ه) آخر تنها باشد , گی ، گان بیاید : ( ـه آخر چسبان یا ه آخر تنها تبدیل به   (-ِ- ) دوم       می شود . 

 

مثال : ستاره + گان = ستارِگان           بنده + گی = بندِگی

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه نوزدهم بهمن 1394
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی